skip to Main Content

ทุนรัฐบาลเยอรมัน ทุนเรียนฟรี 2024 – 2025 ที่เยอรมนี ทุน DAAD (EPOS) เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ ป.โท-ป.เอก

มาแล้ววว ทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรี สำหรับผู้ที่อยากไปเรียนที่ประเทศเยอรมนี

ทุน DAAD (EPOS) เป็นทุน สำหรับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก กลุ่ม Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมรี หรือ BMZ The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก


ฟรีอะไรบ้าง?

 • ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้ามี)
 • ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน (934 ยูโร สำหรับระดับปริญญาโทและ 1,200 ยูโรสำ หรับระดับปริญญาเอก)
 • ค่าประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ และประกันอื่นๆ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (และอาจได้รับค่าที่พักและค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาด้วยเพิ่มเติมอีกด้วย)

หลักสูตร / สาขา ที่สมัครได้

 • Economic Sciences/ Business Administration/ Political Economics  (เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์การเมือง)
 • Development Cooperation (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา)
 • Engineering and Related Sciences (วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร)
 • Regional and Urban Planning (การวางผังเมือง)
 • Agricultural and Forest Sciences (เกษตรกรรมและป่าไม้)
 • Natural and Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • Medicine and Public Health (สาธารณสุขศาสตร์)
 • Social Sciences, Education and Law (สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และนิติศาสตร์)
 • Media Studies (นิเทศศาสตร์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครในแต่ละโปรแกรมต้องมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 2 ปี
 • สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ต้องเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
 • สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ต้องเรียนจบปริญญาโทมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
 • ต้องทำงานในองค์กรของรัฐหรือบริษัทเอกชน ในประเทศกำลังพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการในโครงการต่างๆ โดยเน้นนโยบายที่จะช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
 • ต้องไม่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีเกิน 15 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

คะแนนภาษาที่ต้องใช้

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้อง มีผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ IELTS: Band 6 หรือ TOEFL: 550 คะแนน (paper based), 213 คะแนน (computer based) หรือ 80 คะแนน (internet based)

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรภาษาเยอรมัน จะต้องมีผลวัดระดับ B1 เป็นอย่างน้อย เพื่อยื่นประกอบการสมัครในครั้งแรก และหลังจากที่ได้รับทุนแล้ว ทาง DAAD จะมีคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน 6 เดือนเพื่อปรับพื้นฐาน แล้วต้องสอบให้ผ่าน DSH 2 หรือ TestDaF 4 ก่อนเริ่มเรียน

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัครไปยังที่มหาวิทยาลัย/หลักสูตรที่สนใจ ซึ่งจะมีวัน deadline แต่ละโปรแกรมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

 • Step 1 : ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ โดยตรงไปยังหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
 • Step 2 :  จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน DAAD
 • Step 3 : DAAD จะติดต่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ เพื่ออัปโหลดใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยัง DAAD Portal
 • Step 4 : สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมโดยตรงจาก DAAD

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • Checklist เอกสารทั้งหมด (กรอกข้อมูลและเซ็นเอกสาร) ดาวน์โหลดที่นี่ 
 • DAAD application form  ดาวน์โหลดที่นี่ 
 • CV*  (ใช้แบบฟอร์มทางการตามเว็บไซต์: http://europass.cedefop.europa.eu/)
 • Letter of Motivation จำนวน 1 ฉบับ
 • Letter of recommendation เขียนโดยนายจ้างคนปัจจุบัน
 • Certificate(s) of Employment หลักฐานรับรองการจ้างงานว่าทำงานมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • ผลวัดระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ตามเงื่อนไขหลักสูตรที่สมัคร
 • สำเนาปริญญาบัตร (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และได้รับการรับรอง)
 • สำเนาทรานสคริปต์ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และได้รับการรับรอง)
 • เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

สามารถดูรายละเอียดสาขาและมหาวิทยาลัยที่รับสมัครได้ที่นี่

รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับทุนการศึกษา สามารถดูได้ ที่นี่

ช่องทางติดต่อ DAAD Thailand

 • สอบถามได้ที่ DAAD Information Centre Bangkok เปิดให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
 • โทร. 088-678-2407
 • Email : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/DAAD.Thailand
 • Website : https://www.daad.or.th/th/
 • Line Official: @daadthailand

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top